31 januari, 2022

Med anledning av TV-programmet Kalla Faktas inslag om tidigare kvalitetsbrister på en av våra skolenheter

I april 2021 blev omfattningen av bristerna på några av utbildningsinriktningarna på enheten kända för Bergstrands centrala ledning, som då vidtog kraftfulla åtgärder. Bland annat byttes hela skolledningen samt majoriteten av lärarna ut. Sedan sommaren är en ny skolledning på plats och endast tre lärare från perioden arbetar kvar. Mer om åtgärderna kan du läsa här: info. publicerad 5 november 2021 samt info. publicerad 24 januari 2022

Från att bristernas omfattning blev kända för den centrala ledningen, har vi varit transparenta med både elever, medarbetare och beställande kommuner, och haft en tät och öppen dialog med dessa. Det gäller även eleven som framträder i programmet angående de felaktiga betygen.

Eleven kontaktade oss och kommunen och påtalade att betygen var felaktiga, och ville själv att de tre betygen skulle tas bort. Efter dialog med eleven och kommunen gjorde vi en utredning. Enligt lag får satta betyg generellt inte ändras till elevens nackdel, och varken vi eller kommunen har tidigare erfarenhet av att ändra ett betyg, men i dialog med kommunens jurister fanns lagrum som gav stöd att återkalla myndighetsbeslutet då eleven själv gett sitt stöd till detta. Detta förfarande gäller också korrigering av eventuella felaktiga betyg för andra elever. Betygssättning är nämligen en myndighetsutövning som läraren är suverän i och som rektor inte tillåts påverka. Rektor har däremot ett långgående ansvar att säkerställa rutiner för betygssättningen.

Överenskommelsen om att Bergstrands skulle betala elevens återkrav från CSN togs i dialog med eleven själv och kommunen. Vi var från början tydliga med att felet låg hos oss och inte eleven. Att det skulle finnas ett slutgiltigt beslut om att vi inte ska betala återkravet, såsom påstås i programmet stämmer inte. Erbjudandet kvarstår. Mer information om ärendet kan du läsa via länken nederst.

Annelee Bergstrand klev in som tillförordnad rektor i fyra veckor när skolledningen bytts ut i väntan på ny rektor, som en del av åtgärdsplanen. Annelee var därför inte rektor när den tidigare läraren som träder fram i programmet satte majoriteten av sina betyg, vilket antyds i programmet. Ingen lärare har tvingats att sätta betyg och processen rörande dokumentation och betygssättning har stärkts som en del av åtgärdsprogrammet för att säkerställa kvaliteten på enheten.

De kvalitetsbrister som fanns på enheten under perioden är djupt beklagansvärda och något som inte alls är förenligt med våra kvalitetsmål. Bergstrands utbildning har erbjudit yrkesutbildning i drygt femton år, med ett mycket gott rykte i branschen. Detta rykte hade vi inte haft om vi haft uppsåt att bedriva utbildning av låg kvalitet eller att lura någon.

De elever som drabbats av kvalitetsbristerna har fått erbjudande om att förlänga sin utbildning eller senare under sin yrkesutövning ta kontakt med oss om de upplever att de har luckor i sina kunskaper, så erbjuder vi dem kompetenshöjande insatser – båda utan kostnad för elev eller kommun. Detta erbjudande kvarstår naturligtvis.

Mer information om kvalitetsbristerna på den berörda enhet och de åtgärder som sattes in samt våra svar på Kalla faktas frågeställningar, finns här: info. publicerad 24 januari 2022

Vänliga hälsningar

Bergstrands Ledningsgrupp

Andra nyheter