24 januari, 2022

Inför inslag i TV4: Utbildningskvalitet ska alltid stå i centrum hos Bergstrands

Vi publicerar denna information för att informera om att vi under hösten och vintern fått återkommande frågor från TV4 angående brister i kvaliteten på vuxenutbildningens bygg- och anläggningsutbildning på Ranhammarsvägen som vi identifierade under våren 2021 och då vidtog kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med verksamheten.

Vi har svarat på redaktionens frågor och även om vi inte vet exakt hur inslaget blir så vill vi ge vår bild av vad som hänt och vad vi svarat redaktionen.

De kvalitetsbrister som uppstod på vissa inriktningar inom vuxenutbildningens bygg- och anläggningsutbildning på Ranhammarsvägen, var allvarliga och berodde på både strukturella och personella faktorer. Vi har tagit mycket illa vid oss av det inträffade och haft anledning att vara självkritiska då dessa utbildningsinriktningar under den perioden inte alls nådde upp till våra högt ställda kvalitetsmål. Vi har lärt oss från detta och satte under våren och sommaren in omfattande åtgärder för att komma till rätta med bristerna – vilket bland annat innefattade ny ledning, ett skifte i hälften av personalstyrkan och övriga genomgripande kompetensmässiga och materiella resurstillskott.

Redaktionen har också insinuerat att skolan försökt föra elever och uppdragsgivare bakom ljuset, något som inte stämmer:

Det har aldrig rört sig om uppsåt att lura vare sig elever eller uppdragsgivare. När bristernas omfattning kom till den centrala ledningens kännedom var vi öppna med problematiken och åtgärdsplaner både inför våra elever och kommunerna. De har också hela tiden haft insyn och inflytande i åtgärderna. Samtliga av våra berörda elever på enheten har även fått möjlighet att antingen förlänga sin utbildning eller i efterhand få kompetenshöjande insatser av oss utan kostnad.

Bergstrands utbildningar har tillhandahållit utbildning sedan 2006 och har ett mycket gott rykte och förtroende i branschen. Det förtroendet har byggts upp genom kvalitativ och trovärdig utbildningsleverans under drygt femton års tid. Våra elever och beställare hade inte haft det förtroendet för oss, om vår avsikt varit att lura någon vare sig genom betygssättning eller på andra sätt. Det hade då visats sig tidigare under dessa dryga femton år.

Redaktionen försöker även göra gällande att de har en inspelning som tyder på att skolan har velat att en elev ska uppge osanna uppgifter till myndigheten CSN. Det stämmer inte att skolan uppmanat något sådant:

Vad gäller elevens närvaro, stöds frånvarorapporteringen av både lärare och kvalitetsansvarig som befunnit sig på skolan under maj och som angett att eleven som högst haft två dagars närvaro. Troligtvis endast en dags närvaro. Vi har via mail fått bekräftelse från eleven att avbrottsdatum är den 3 maj och vi verkställde därefter det administrativa förfarandet som detta innebar. Vid flertal möten därefter har eleven velat ändra på förutsättningarna.  Samtalet med eleven syftade till att försöka besvara hans frågor och vägleda honom i förfarandet, efter hans egen vilja att ogiltigförklara sina betyg. Min bestämda ton med eleven under mötet, var mot en bakgrund av att eleven flertalet gånger ändrat sin avsikt och uppgett olika information till både oss och Stockholms stad – likaså vid detta samtal. Avsikten var dock oinskränkt att stötta eleven.

Jag minns naturligtvis inte våra samtal i detalj, men kan inte se hur ett ”Nej, precis” och andra lösryckta meningar tagna ur sitt sammanhang skulle innebära en bekräftelse av elevens närvaro på lektion eller uppsåt till vilseledande, såsom ni försöker göra gällande.

Vidare har vi fått massa detaljfrågor kring våra bolag och ekonomi:

Att tömma bolagen på pengar skulle vara grovt oansvarigt och hade utdelning varit målet så hade det i sådant fall skett för länge sedan. Med tanke på den stora omfattningen av verksamheten och att vi ständigt växer så är dessa tillgångar avgörande för att vi i framtiden har möjlighet att erbjuda flera elever bra utbildning samt våra elever och anställda en ekonomiskt hållbar och stabil arbetsplats och skola. 

Redan i november 2021 publicerade Bergstrands denna nyhet om kvalitetsarbetet på Ranhammarsvägen som beskriver de åtgärder som vidtogs så snart omfattningen av kvalitetsbristerna blev kända för den centrala ledningen under våren 2021:

https://beut.se/vux-stockholm/nyheter/tack-for-era-insatser-stora-kvalitetsforbattringar-inom-verksamheten/

Vi har även erbjudit en filmad intervju med vår högst kvalitetsansvarige – något som TV4 tyvärr har avböjt.

Enligt uppgift kommer programmet att sändas 31 jan klockan 21.00.

Uppdatering 28/1 -22

Angående den trailer som TV4 / Kalla Fakta sänder där Bergstrands Utbildningar omnämns.

Det inspelade samtalet med eleven sker mot bakgrund att de tre felaktiga betyg som läraren satt, togs bort efter en gemensam utredning av Bergstrands och elevens kommun.
”Överenskommelsen” som jag nämner i samtalet med eleven, rör Bergstrands erbjudande om att betala det återbetalningskrav som eleven fått från CSN i samband med att hans betyg makulerats.

Att i särskilda fall betala ett återkrav för en elev är inget märkligt i skolvärden, och detta erbjudande hade dessförinnan förankrats med elevens kommun.
Såsom alla enskilda överenskommelser rör informationen endast de inblandade parterna, vilket jag informerar eleven om i samtalet.

Naturligtvis avslutade lärarens provtjänstgöring, då dylika felaktigheter uppdagades.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning

 

Annelee Bergstrand

VD, Bergstrands Vuxenutbildning AB

E-post: annelee@beut.se

 

 

Andra nyheter