5 november, 2021

Tack för era insatser – stora kvalitetsförbättringar inom verksamheten

I våras framkom att det uppstått kvalitetsbrister på några av våra Komvux-utbildningarna inom bygg- och anläggning i Stockholm. Dessa berodde dels på strukturella tillkortakommanden och dels på personbundna faktorer. Risken för smittspridning av Covid-19 och de omfattande restriktionerna hade under läsåret försvårat både för oss och våra uppdragsgivare att kunna följa upp kvaliteten genom platsbesök.

Efter en inledande kartläggning genom bland annat samtal med elever, lärare, skolledning och övrig skolpersonal, gjordes omfattande förändringar i form av växling och nyrekrytering av bland annat skolledning och lärare. Nya strukturer infördes, de elever som berörts kartlades och nya studieplaner upprättades. Tack vare våra lärares och elevers engagemang samt tillsatt ny skolledning fick dessa insatser snabbt genomslag under sommaren.

Vår interna uppföljning har därefter visat att förändringsarbetet har gett mycket gott resultat. Under de gångna två veckorna har även några av våra uppdragsgivare varit på verksamhetsbesök och uttryckt samma uppfattning. Detta ger ytterligare bekräftelse på att det kvalitetsarbete som gjorts varit framgångsrikt.

Med detta vill vi rikta ett stort tack till alla våra fantastiska medarbetare och elever på Komvux på Ranhammarsvägen som gjort sitt yttersta i att vara delaktiga i detta kvalitetsarbete. Era insatser har verkligen gjort skillnad!

Vi ser alla fram emot att fortsätta vår utvecklingsresa med samma engagemang!

Shahab Mesbah

Kvalitetsansvarig Bergstrands Utbildningar

Andra nyheter