2 februari, 2022

Bergstrands utbildningar vilar på utbildningskvalitet, god arbetsmiljö och elevernas bästa – välkomnar granskning av verksamheten

TV4 har i en rad nyhetsinslag lyft fram före detta elever och lärare som riktat kritik mot tidigare kvalitetsbrister som uppstod på vissa inriktningar inom vuxenutbildningens bygg- och anläggningsutbildning på Ranhammarsvägen under 2020 och våren 2021. Så snart kvalitetsbristernas omfattning blev känd för den centrala ledningen vidtogs kraftfulla åtgärder för att öka kvaliteten på enheten, bland annat tillsattes en ny ledning, hälften av personalstyrkan byttes ut, lokalerna utökades och nya rutiner för materialhantering infördes samt nya tydligare rutiner och kontroller kring betygssättning tillfördes.

Bakgrunden till bristerna på den relativt nya enheten handlade om både strukturella och personella faktorer. Vi har tagit bristerna på allra största allvar eftersom vi inte levde upp till våra högt ställda kvalitetsmål där och då. Bergstrands utbildningar vilar på hög utbildningskvalitet, god arbetsmiljö och att alltid ta hänsyn till elevernas bästa.

Vi har under hela processens gång varit öppna med våra åtgärdsplaner både inför våra elever och kommunerna. De har också hela tiden haft insyn och inflytande i åtgärderna. Samtliga av våra berörda elever på enheten har även fått möjlighet att antingen förlänga sin utbildning eller i efterhand få kompetenshöjande insatser av oss utan kostnad.

Ett av de klipp som spritts mest är en inspelning mellan en elev och VD, som vid tillfället var tillförordnade rektor efter att den lokala skolledningen bytts ut. Faktaläget kring den situationen är följande: Vad gäller elevens närvaro, stöds frånvarorapporteringen av både lärare och kvalitetsansvarig som befunnit sig på skolan under maj och som angett att eleven som högst haft två dagars närvaro. Troligtvis endast en dags närvaro. Vi har via mail fått bekräftelse från eleven att avbrottsdatum är den 3 maj och vi verkställde därefter det administrativa förfarandet som detta innebar. Vid flertal möten därefter har eleven velat ändra på förutsättningarna. Samtalet med eleven syftade till att försöka besvara hans frågor och vägleda honom i förfarandet, efter hans egen vilja att ogiltigförklara sina betyg.

I nyhetsinslagen förekommer missnöje från en del tidigare lärare också. Alla individer har rätt till sin upplevelse och det är naturligtvis beklagligt att en före detta medarbetare känner missnöje. Den bild som målas upp motsägs emellertid av den samlade bild våra medarbetare anger bland annat genom de årliga medarbetarundersökningar som görs av tredje part. I dessa framkommer att trivseln och lojaliteten bland våra medarbetare är hög, även i jämförelser med andra skolor.

Våra medarbetare är och har varit förutsättningen för vår yrkesverksamhet under dessa dryga 15 år och vi ställer höga krav på vårt ansvar som arbetsgivare, trivseln på våra skolor och vårt arbetsmiljöarbete – vilket återigen bekräftas av medarbetarnas samlade bild.

Bergstrands utbildningar har tillhandahållit utbildning sedan 2006 och har ett mycket gott rykte och förtroende i branschen. Det förtroendet har byggts upp genom kvalitativ och trovärdig utbildningsleverans under drygt femton års tid. Våra elever och beställare hade inte haft det förtroendet för oss, om vår avsikt varit att lura någon vare sig genom betygssättning eller på andra sätt. Det hade då visats sig tidigare under dessa dryga femton år.

Stockholm stad har tagit beslutet att polisanmäla händelserna till följd av de uppgifter som framkommit i media. Vi välkomnar att händelserna utreds vidare och vi kommer att samarbeta fullt ut med myndigheterna. Vi har rutiner för betygssättning, dessa ska följas och varje avsteg är oacceptabelt. Det har från den centrala ledningen inte funnits någon uppmaning eller intention att enskilda lärare ska sätta felaktiga betyg. Tvärtom, det är emot alla våra rutiner, riktlinjer och principer. Stockholms stads förvaltning har tidigare granskat kvalitetsbristerna som uppdagades under hösten 2020. De har även säkerställt att bristerna har åtgärdats till följd av de kraftfulla insatser som vidtogs av ledningen. Sedan september 2021 har inga klagomål framförts. Vi har fortsatt en nära dialog och regelbundna uppföljningar med Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning.

Slutligen, vill vi återigen understryka att vi välkomnar granskning av vår verksamhet, både från uppdragsgivare och myndigheter, då vi inte har något att dölja. Tvärtom så är vi stolta över våra elever, medarbetare och verksamheter.

Vänliga hälsningar

Bergstrands Ledningsgrupp

Tidigare publicerade informationsbrev om den vuxenenhet som omnämns ovan.

  • 1 feb. Inför kvällens inslag i TV4 nyheterna kom det ett mail, som vi besvarade!
  • 31 jan. Med anledning av TV-programmet Kalla Faktas inslag om tidigare kvalitetsbrister på en av våra skolenheter
  • 24 jan. Inför inslag i TV4: Utbildningskvalitet ska alltid stå i centrum hos Bergstrands
  • 15 dec. Bergstrands nya vuxenutbildningsenhet
  • 5 nov. Tack för era insatser – stora kvalitetsförbättringar inom verksamheten

Andra nyheter